Rekisteri- ja tietosuojaseloste

HÄMEENLINNAN KISSOJEN YSTÄVÄT RY REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi

Hämeenlinnan Kissojen Ystävät ry:n asiakas-, jäsen- ja kummirekisteri.

Rekisterinpitäjä

Hämeenlinnan Kissojen Ystävät ry (y-tunnus 1466909-8)

Vanajantie 10, 13110 Hämeenlinna

kissakotikattila@gmail.com

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Hämeenlinnan Kissojen Ystävät ry:n rekisteritietoja voidaan käyttää asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen ja ylläpitämiseen sekä jäsenten ja kummien tiedottamiseen. Henkilötietoja käsitellään vain yhdistyksen sääntöjen sallimissa rekistereissä ja yhdistyksen toiminnan mukaisessa tarkoituksessa.

Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään kissan saapumisen tai luovutuksen yhteydessä saatuja yhteystietoja sekä jäseneksi ja kummiksi liittyneiden yhteystietoja.

Rekistereihin tallennettavat henkilötiedot

Rekisterit voivat pitää sisällään seuraavia henkilötietoja: nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Tietojen kerääminen

Rekistereihin kerättävät henkilötiedot ovat pääasiassa rekisteröidyn itsensä yhdistykselle antamia tietoja tai verkkosivuston lomakkeen käytöstä muodostettuja tietoja. Tietoja saadaan rekisteröidyiltä www-lomakkeilla, sähköpostitse ja puhelimitse tai vastaavista tilaisuuksista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

Henkilötietojen käsittelijät

Hämeenlinnan Kissojen Ystävät ry:n valtuuttamat henkilöt voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tarvittaessa henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa kolmannelle osapuolelle kuten esimerkiksi tilitoimistolle.

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla tai mikäli Hämeenlinnan Kissojen Ystävät ry katsoo muutoin harkintansa perusteella olevan perusteltu syy tietojen luovuttamiseen.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Suomen ulkopuolelle.

Tietoturva

Hämeenlinnan Kissojen Ystävät ry pyrkii kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimin suojelemaan henkilötietoja esimerkiksi luvattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, väärinkäytökseltä, siirtämiseltä, luovuttamiselta tai muulta laittomalta käsittelyltä.

Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan rekisteröidylle sekä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, mikäli siihen ei ole lainsäädännöllistä estettä. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä ja rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tiedot maksutta. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti osoitteeseen kissakotikattila@gmail.com.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä sähköpostitse.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan tietonsa, mikäli tietojen käsittely ei ole tarpeen. Hämeenlinnan Kissojen Ystävät ry käsittelee poistopyynnön, jonka jälkeen tiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä. Mikäli tietoja ei voida poistaa, rekisterin pitäjä ilmoittaa perustellun syyn poistamatta jättämiselle. Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Lahjakortti